Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§ 1

Niniejszy regulamin określa  prawa i obowiązki użytkowników oraz zasady funkcjonowania sklepu internetowego visus-soczewki.pl działającego pod adresem http://visus-soczewki.pl/ prowadzonego przez Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, REGON: 191122491, NIP: 957-04-71-758,  adres e-mail: sklep@visus-soczewki.pl

§ 2

1.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego http://visus-soczewki.pl/ i akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego http://visus-soczewki.pl/ i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

§ 3 Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”.

2 Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem http://visus-soczewki.pl/

3. Sprzedawca– Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 126A, adres e-mail: sklep@visus-soczewki.pl

4 Kupujący (zwany też Klientem) – osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  korzystający ze sklepu internetowego http://visus-soczewki.pl/

5 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.

6 Towar (Produkty) –towary oferowane przez http://visus-soczewki.pl/ do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.

7 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.

8 Bon podarunkowy / Karta podarunkowa – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

9 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

11 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

12Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.

13 Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

14 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

15 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

§ 4

Niniejszy Regulamin określa warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego, zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane i dostępne w Sklepie, warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu, warunki płatności, warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy; tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§5Postanowienia ogólne

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego http://visus-soczewki.pl/ jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

5.W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

6. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić

zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

7. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa, niezakłócający jego funkcjonowania oraz korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.

8. Osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia została przebadana przez lekarza okulistę, specjalistę w zakresie aplikacji soczewek kontaktowych, a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań. Osoba składająca zamówienie zobowiązuję się do nie wnoszenia roszczeń pod adresem Zakładu Optycznego S.C. Jerzy Gotalski i S-ka, dotyczących nieodpowiedniego dopasowania mocy soczewek kontaktowych.

§ 6Warunki zawierania umowy sprzedaży

1.Klient może składać zamówienia na produkty dostępne na stronie http://visus-soczewki.pl/ 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 365 dni w roku.

2.Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych przez Klienta, zamówionych w ilościach hurtowych, wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu oraz złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

3.Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta bez podania przyczyny. Zgłoszenia usunięcia konta należy kierować na @: sklep@visus-soczewki.pl

5.Sklep nie oferuje sprzedaży hurtowej, w tym sprzedaży towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.

6.Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

7.W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

8. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

9. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i zobowiązuje go do zapłaty za zakupione produkty.

10. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

11. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

12. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

13. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 7 Warunki i termin płatności

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

1.1 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24

1.2 Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 9.

    1. Płatność za pomocą systemu PayU
    2. Płatność za pomocą wpłaty na konto
    3. Płatność za pomocą pobrania

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

§ 8 Warunki i termin dostawy zamówienia

1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2.Koszty dostawy ponosi Kupujący i zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.Termin realizacji zamówień do 6 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin. (od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto, w przypadku wyboru tej formy płatności). W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Zamówienia złożone w piątek po godz. 15 realizowane są w poniedziałek.

4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

7. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 2-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki i niekompletnego zamówienia niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

9. W razie konieczności anulowania zamówienia prosimy o kontakt w ciągu 2 godzin, drogą elektroniczną na adres sklep@visus-soczewki.pl lub telefonicznie pod nr tel 509 357 127.

§ 9 Bony podarunkowe

1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.

3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.

4.Użytkownik – posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.

6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres jednego roku od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.

8. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

10. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym, nie podlega wymianie na środki pieniężne, posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku upływu jego terminu ważności oraz uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

12. W wypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

13. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał jednoroczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

14. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

§ 10 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2.Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Niedotyczy wyrobu medycznego.

3.Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zwrotu dostępnego na stronie pocztą elektroniczną na adres sklep@visus-soczewki.pl lub kurierem (Pocztą Polską) na adres:

Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 126A,

4.W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony, nieużywany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu:

Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 126A,

wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym.

5. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie http://visus-soczewki.pl/ oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

7.Klient powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.

8.Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

8.1 Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru, charakter wady – istotna czy nieistotna oraz to, czy towar był wcześniej reklamowany.

8.2 Klient-Konsument, przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady, co do zasady będą miały również zastosowanie do tego podmiotu. Jednakże w takiej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi (tj. rozszerzenia ją, ograniczenia lub wyłączenia).

9. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

10.Zwrotów wysyłane za pobraniem oraz wysłanych do paczkomatu nie będą uwzględniane i odbierane.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. . W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy użyć formularza odstąpienia dostępnego na Koncie Klienta.

2.Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@visus-soczewki.pl lub kurierem (Pocztą Polską) na adres:

Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 126A

2.1 Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jak Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument i klient-konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar na konto bankowe na numer konta podany w formularzu,

Przy płatności Przelewy24 na konto Przelewy24, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 13 Dane osobowe i pliki cookies

1.Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).

2. Administratorami danych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą

Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka

80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 126A,

3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i realizacji tego zamówienia.

5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

6. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

7. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.

8. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.

9. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

11. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów.

12. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.

13. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

14. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

15. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

16. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie http://visus-soczewki.pl/ oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.

5.Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.

6.Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.

7.Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

8.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9.W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.

10.Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

11.Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.

12.Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców albo przedsiębiorców na prawach konsumenta.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

sklep@visus-soczewki.pl lub 58 344 54 32 / 58 341 30 40 / 509 357 127

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy firmy Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka działający pod adresem strony http://visus-soczewki.pl/ dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkownika i ochrony udzielonych informacji  oraz danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego pod adresem http://visus-soczewki.pl/ oznacza akceptację przedstawionych warunków.

§ 1. Polityka prywatności i pliki cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się w Sklepie internetowym http://visus-soczewki.pl/

§2. Administrator Danych.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 126A

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: visus.soczewki@wp.pl Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować również w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zakład Optyczny Sp. C. Jerzy Gotalski i s-ka

§ 3. Zabezpieczenie danych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora  przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem integralności danych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym udostępniono lub powierzono przetwarzanie danych na podstawie przepisu prawnego lub umowy.

§ 4

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Aktualizacja Polityki zostanie oznaczona na stronie.

§ 5 Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzą m. in. dane umożliwiające identyfikację użytkownika (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e – mail, numerem telefonu, zdjęcie), a także dane określające preferencje użytkownika (dotyczące np. rodzajów wybieranych produktów) oraz dane demograficzne i geolokalizacyjne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Poprzez dane osobowe rozumie się również dane finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub kart płatniczych, informacje dotyczące zamówień, zakupów, reklamacji i zwrotów) oraz informacje handlowe (np. informacje o potencjalnym zainteresowaniu ofertą). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania. Są to m.in. następujące procesy:

1) Rejestracja użytkownika w serwisie – przetwarzanie danych osobowych w ramach utworzenia konta, identyfikacji oraz nadania dostępu do poszczególnych funkcji i produktów. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane będą tak długo, jak klient będzie posiadać status zarejestrowanego użytkownika (tzn. do momentu wyrejestrowania ze sklepu internetowego);

2)Wykonanie umowy –dane przetwarzane  m.in. w ramach: informowania o aktualizacjach zamówienia lub przekazywania informacji związanych z zamówionymi przez klienta produktami, zarządzania płatnościami za zakupione produkty, zarządzania ewentualnymi wymianami lub zwrotami po dokonaniu zakupu, zarządzania zapytaniami o dostępność produktów, rezerwacjami produktów, fakturowania i wystawiania paragonów za dokonane zakupy, zarządzania i użytkowania kart podarunkowych.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit b. RODO.

Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane będą przez czas niezbędny do zarządzania procesem zakupu, w tym do czasu zarządzania ewentualnymi zwrotami i reklamacjami;

3)Podejmowania działań na wniosek Klienta lub żądanie – w tym celu dane przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacja wniosków lub żądań klienta, który może kontaktować się z administratorem danych  za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail, korespondencyjne na adres siedziby firmy, a także wybierając komunikatory internetowe. W przypadku skorzystania usługi czatu portalu społecznościowego, niektóre dane osobowe zostaną zaimportowane z  konta użytkownika. Przesyłane dane tym kanałem komunikacji będą udostępnione także portalowi społecznościowemu, posiadającemu odrębną politykę prywatności. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ich wykorzystywania należy dokonać przeglądu ustawień prywatności.

Podstawą prawną do przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań na wniosek lub żądanie  klienta jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane  będą przez czas niezbędny do obsługi działań na wniosek lub żądanie;

4) Marketing – w tym celu dane przetwarzane są po to, aby: zindywidualizować ofertę do potrzeb oraz zaproponować produkty w oparciu o preferencję Klienta, zarządzać subskrypcjami i dostosować je do indywidualnych potrzeb i wyrażonych zgód, wysyłać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms i powiadomień PUSH, wyświetlać reklamy internetowe produktów  oferowanych przez sklep(reklamy te mogą być wyświetlane zarówno na innych witrynach internetowych, jak również na mediach społecznościowych),przeprowadzić działania promocyjne np. w ramach organizacji konkursów lub przypomnienia o produktach zachowanych na profilu użytkownika, rozpowszechniać na profilach społecznościowych http://visus-soczewki.pl/ udostępnione przez Klienta zdjęcia na podstawie wyrażonej przez niego odrębnej zgody.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO. Dane niezbędne do realizacji celów marketingowych przetwarzać będziemy do momentu wycofania przez Klienta zgody;

5) Ulepszanie serwisu internetowego – Dane Klienta przetwarzane są np. w ramach realizacji działań analitycznych i statycznych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane będą do momentu zakończenia prowadzonego konkretnego działania;

6) Obrona przed ewentualnymi roszczeniami – w ramach tego procesu przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 6 Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy może przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest do realizacji obowiązków prawnych w tym przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonanymi przez Państwo zakupami.

§ 9 Prawa użytkownika

Klientowi przysługuję szereg uprawnień, których realizację zapewniamy m.in.:

-prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przechowywane oraz dostępu do nich,

-prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne,

-prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania,

-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystania,

-prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora ,

-prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

-prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

-prawo do bycia zapomnianym , jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator informuje, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres @:  visus.soczewki@wp.pl . Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

§ 8 Udostępnianie danych osobowych.

Administrator udostępnia dane użytkowników serwisu http://visus-soczewki.pl/ współpracującym usługodawcom, z którymi są podpisane umowy powierzenia. Wśród usługodawców, którym powierzane są dane występują m.in. hostingodawca, poczty elektronicznej i hostingodawcy serwerów, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i analitycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, agencje marketingowe i inni dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. portale społecznościowe).

§9 Udostępnienie danych osób trzecich przez użytkownika.

W związku z dostępnością kart podarunkowych, w przypadku aktywacji i wysyłki których, użytkownik upoważnia osobę trzecią do odebrania zamówienia. W takim przypadku zostaje przyjęte, że użytkownik poinformował wyżej wymienioną osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych. Dane osób trzecich zostaną wykorzystane do wykonania danego zamówienia zgodnie z ograniczeniami niniejszej Polityki Prywatności.

§10 Pliki cookies.

Od momentu połączenia się Użytkownika z serwisem zaczynamy wykorzystywać pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, w celu  usprawnienia funkcjonowanie serwisu i zapewnienia bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane są za pomocą  narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosowane pliki cookies gwarantują najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili Klient może wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§11. Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności może ulegać zmianom wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian, informujemy o tym wszystkich użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji.

§12

Wszystkie treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z osobą uprawnioną bądź Administratorem. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści zawartych na stronie a przede wszystkich działań oraz zaniechań podjętych na ich podstawie.

Przedmiotem praw autorskich są wszystkie treści umieszczone na stronie internetowej http://visus-soczewki.pl/ tj. zdjęcia, teksty, filmy i inne materiały. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tych treści w całości lub w części.

Rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator zastrzega sobie prawo do stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia.

DZIĘKUJEMY ZA PRZECZYTANIE REGULAMINU

I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW